A Yorum
  Acilis Sayfasi Yap Sik Kullanilanlara Ekle  

   
A yorum Kurum
iletisim
login
yayin ilkeleri...yazi dizileri

Yazı karekteri : (+) Büyük | (-) Küçük

Kalbura dönen Anayasa….

Kategori Kategori: Makale | Yorumlar 0 Yorum | Yazar Yazan: Ferruh Dinçkal | 17 Ekim 2020 14:09:58

Manav Recep beyden Cumhurbaşkanı Recep beye kadar seksen küsür milyonun uymasının zorunluluk olduğu, bir ülkenin tüm kişiliğini belirleyen en üst yasaları oluşturan yasalara ANAYASA denir. Bugün yürürlükte olan anayasa bu toprakların beşinci anayasası.... İlki 23 Aralık 1876’da Kânûn-ı Esâsî "Temel Kanun" ya da Anayasa olarak Osmanlı döneminde kabul edildi. Ancak, 1878'de II. Abdülhamit tarafından askıya alınmış, 24 Temmuz 1908 ihtilali sonucunda ise yeniden yürürlüğe girmiş.

İkinci anayasa 1921 Anayasası’dır. 1921 Anayasası, Türkiye’nin ilk anayasasının ilkelerini belirleyen; 85 numaralı ve kabul tarihi 20 Kânun-ı Sani 1337 (20 Ocak 1921) olan, 23 madde ve bir ayrık maddeden oluşan kısa çerçeve anayasa niteliğinde bir belgedir.

Bazı tanımlamaların aksine, 20 Ocak 1921 tarihli ilk Teşkilat-ı Esasiye Kanunu, Türkiye'nin ilk anayasasıdır. Anayasa için gerekli norm, kabul için oy oranı ve maddeler yönünden yeterli olmadığı görüşlerine rağmen Türkiye'nin ilk Anayasası olarak kabul edilmiştir. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti 1923 yılında ilan edilmiştir.

20 Nisan 1924'te yürürlüğe giren 1924 Anayasası ya da resmî adıyla Teşkilât-ı Esasîye Kanunu, 1921 tarihli Teşkilât-ı Esasîye Kanunu’nu yürürlükten kaldırmıştır. 10 Ocak 1945'te içeriği değiştirilmeden, dili Türkçeleştirilerek yeniden kabul edilmiş; bir kaç önemli değişiklikle 1961'e dek yürürlükte kalmıştır.

Dördüncü Anayasa 1960 hükûmet darbesinden sonra hazırlanarak 9 Temmuz 1961'de kabul edilen 1961 Anayasası’dır, ve 1924 Anayasası'nı yürürlükten kaldırmıştır. 1961 Anayasası, genç subayların yaptığı 27 Mayıs askeri müdahalesinin ardından, 37 yıllık bir dönemde gelişen politik yaşamın ve özellikle de çok partili siyasi ortamın gereklerini daha iyi karşılayacak bir anayasaya gerek olduğu için düşünülmüş. Bu anayasanın Soğuk Savaş dönemine aykırı olarak özgürlükleri arttıran bir anayasa olduğu söylenir ancak birçok hukukçu bu özgürlüğü kullanacak mekanizmaların getirilmediğini söyler.

Bugün halen kullanılan beşinci Türkiye Cumhuriyeti Anayasası veya 1982 Anayasası, Türkiye'nin 1982'den bu yana geçerli olan anayasasıdır. 12 Eylül Darbesi sonrasında askeri yönetim emriyle Danışma Meclisi tarafından hazırlanmış ve 18 Ekim 1982 tarihinde kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. Anayasanın ilk üç maddesinin değiştirilmesi ve değiştirilmesinin önerilmesi dördüncü madde ile yasaklanmıştır. Bu Anayasa, bugüne kadar yirmi bir kez değişikliğe uğramıştır.Gelelim aklıma takılan,  Anayasanın değişmez ilk üç maddesine;
1. Yönetim biçimi
Madde 1: Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.
2. Cumhuriyetin Nitelikleri
Madde 2: Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir.
3. Devletin bütünlüğü, Resmî Dili, Bayrağı, Millî marşı ve Başkenti
Madde 3: Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçe'dir. Bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır. Millî marşı “İstiklal Marşı”dır. Başkenti Ankara’dır.
4. Değiştirilemeyecek Hükümler
Madde 4: Anayasanın 1 inci maddesindeki Devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile, 2 nci maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3 üncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez.
Peki değiştirilmesi yasak olan bu 3 madde değişmedi mi?

Birinci maddede sorun yok. Hala cumhuriyetiz.

İkici madde cumhuriyetin niteliğini tanımlıyor. Bu tanımda bizi İran, Çin yada Kongo Cumhuriyetlerinden ayrıştırıyor.

İkinci maddedeki niteliklere tek tek bakalım

- Toplumun huzuru…
Son 10 yılldır toplumun ne kadarı huzurlu diye sormak bile saçma geliyor bana, huzur nedir diye sormak daha mantıklı gibi.
- Millî dayanışma
Özellikle yönetenlerin siz biz, zengin fakir, Türk Kürt, Sünni Alevi gibi ayrımcı yaklaşımları sonucunda milli dayanışma kaldı mı?

- Adalet anlayışı
Hangi adalet? Yönetenlere eleştiride bulunanların aylarca, hiçbir kanıt yokken içerde tutulması ya da bir iş başvurusunda kişinin hangi parti ya da cemaatten olduğuna bakılması adalet anlayışının tükendiği son noktadır

- İnsan haklarına saygı,
Şu anda bu konuda dünyada kacıncı sırada olduğumuz belli.

- Atatürk milliyetçiliğine bağlılık,
Sarhoş olarak nitelendirilen,her fırsatta hakarete uğrayan hatta hakaret etmenin prim yarattığı, yeniden yazılmaya çalışılan tarihte yer verilmeyen kişinin milliyetciliğine neden bağlı  kalınsın ki?

- Başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir.

Başlangıç bölümü ne diyor?
“Türk Vatanı ve Milletinin ebedi varlığını ve Yüce Türk Devletinin bölünmez  bütünlüğünü  belirleyen  bu  Anayasa,  Türkiye Cumhuriyetinin  kurucusu,  ölümsüz  önder  ve  eşsiz  kahraman Atatürk’ün belirlediği milliyetçilik anlayışıve O’nun inkılâp ve ilkeleri doğrultusunda;

Dünya milletleri ailesinin eşit haklara sahip şerefli bir üyesi olarak, Türkiye Cumhuriyetinin ebedi varlığı, refahı, maddî ve manevî mutluluğu ile çağdaş medeniyet düzeyine ulaşma azmi yönünde;

Millet  iradesinin mutlak üstünlüğü, egemenliğin kayıtsız şartsız Türk Milletine ait olduğu ve bunu millet adına kullanmaya yetkili kılınan hiçbir kişi ve kuruluşun, bu Anayasada gösterilen hürriyetçi demokrasi ve bunun icaplarıyla belirlenmiş hukuk düzeni dışına çıkamayacağı;

Kuvvetler ayrımının, Devlet organları arasında üstünlük sıralaması anlamına  gelmeyip,  belli  Devlet  yetki  ve  görevlerinin kullanılmasından ibaret ve bununla sınırlı medenî bir işbölümü ve işbirliği  olduğu  ve  üstünlüğün  ancak  Anayasa  ve  kanunlarda bulunduğu;

Hiçbir faaliyetin Türk millî menfaatlerinin, Türk varlığının, Devleti ve ülkesiyle bölünmezliği esasının, Türklüğün tarihî ve manevî değerlerinin,  Atatürk  milliyetçiliği,  ilke  ve  inkılâpları  ve medeniyetçiliğinin karşısında korunma göremeyeceği ve lâiklik ilkesinin gereği olarak kutsal din duygularının, Devlet işlerine ve politikaya kesinlikle karıştırılamayacağı;

Her  Türk  vatandaşının  bu  Anayasadaki  temel  hak  ve hürriyetlerden eşitlik ve sosyal adalet gereklerince yararlanarak millî  kültür,  medeniyet  ve  hukuk  düzeni  içinde  onurlu  bir  hayat sürdürme ve maddî ve manevî varlığını bu yönde geliştirme hak ve yetkisine doğuştan sahip olduğu;

Topluca  Türk  vatandaşlarının  millî  gurur  ve  iftiharlarda,  millî sevinç ve kederlerde, millî varlığa karşı hak ve ödevlerde, nimet ve külfetlerde ve millet hayatının her türlü tecellisinde ortak olduğu, birbirinin hak ve hürriyetlerine kesin saygı, karşılıklı içten sevgi ve kardeşlik duygularıyla ve“Yurtta sulh, cihanda sulh” arzu ve inancı içinde, huzurlu bir hayat talebine hakları bulunduğu;

FİKİR, İNANÇ VE KARARIYLA anlaşılmak, sözüne ve ruhuna bu yönde saygı ve mutlak sadakatle yorumlanıp uygulanmak üzere,

TÜRK MİLLETİ TARAFINDAN, demokrasiye âşık Türk evlatlarının vatan ve millet sevgisine emanet ve tevdi olunur.”


- Demokratik,
2019 Demokrasi Endeksi Raporu'nda Türkiye Nijerya, Uganda, Zambiya, Lübnan, Sri Lanka'nın gerisinde kalarak 167 ülke arasında 110 sırada.
- Lâik ve sosyal bir hukuk devleti
Ülkenin tüm havasını sünni bir anlayışın kapladığı,  farklı inançların ya da inançsızların nefes alamadığı bir ülkede laiklikten nasıl bahsedilir?
Sosyal devletse, emekli maaşını sosyal yardım sanan, bir maskeyi yurttaşına ulaştıramayan bakanlar
Hukuk alanıne gelince:
Anayasa mahkemesinin kararlarının bile, alt mahkemelerde haddini aşarak, sorumluluk ve yetki sınırları dışına çıkarak rededildiği bir ülkede hukuktan, hatta bir devlet varlığından söz edebilir misiniz?
Üçüncü maddeye gelince  Başkenti halen Ankara. Ama birçok merkezi yönetimin merkezleri İstanbul’a taşınmakta. Cumhurbaşkanlığı çalışma ofisleri, Merkez Bankası vs. Özellikle Avrupadan gelen tüm devlet başkanları İstanbul’da ağırlanmakta.

Şükürler olsun bayrağımız halan kırmızı beyaz ve ay yıldızlı  ama bakanların konusma yaptığı yerler, ulusal takımların renkleri gitgide turkuazlanıyor.

İstiklal marşına gelince, her türlü makamla denemeler yapıldı ama prim yapmadı.

Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür de sürekli bölünme korkusu ile, özellikle iktidar tarafından kafamızın üstünde kılıç gibi tutulmakta.

Değiştirilemeyecek hükümleri  içeren dördüncü madde ise, ilk üç maddedeki hükümlerin değiştirilemeyeceğini ve değiştirilmesinin teklif dahi edilemeyeceğini belirliyor.

Tamam da kimse değiştirmek için teklif etmiyor ki!

Doğrudan değiştiriyorlar!

Peki değiştirilmeyen hala yürürlükte olan haklar işliyor mu?

Haber alma, gösteri hakkı, savunma hakkı, seçme seçilme hakkı vs…. Hepsi kalburda birer delik…

Hukuk devleti anlayışına ters düşen bir Özal incisi olan “anayasayı bir kere delmekle bir şey olmaz”dan bugünki kalbura dönen anayasaya geldik.

Haydi hayırlısı!!!Meraklıları için 5 Anayasanın tüm metinleri ve yapılan değişikliklere aşağıdaki linklerdn ulaşabilirsiniz.
Kânûn-ı Esâsî 1876

Teşkilâti Esasiye Kanunu 1921

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 1924

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 1961

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 1982 

Facebook'ta paylaş   |   Twitter'da paylaş


 | Puan: 10 / 1 Oy | Yazdırılabilir SayfaYazdır

Yorumlar


Henüz Yorum Yazılmamış

Yorum YazınKalınİtalikAltçizgiliLink  
Simge Ekle

    

    

    

    Türkiye Cumhuriyeti mutlu, başarılı ve utkulu olacaktır
YILMAZ GÜNEY’E DAİR ekitab
Dünya Sağlık Örgütü: Yeni Kovid-19 varyantı ölümleri arttırabilir.
Yazarlarımızdan Sevgili Aykut Yazgan’ı kaybettik
Yurt dışına göç eden Türk vatandaşları: 2022'de son 7 yılın rekoru kırıldı

Hollanda'da aşırı sağcı Wilders'in seçim zaferi
Avustralya ulusal dijital kimlik sistemine geçiyor
İsrail - Hamas çatışmasında savaş suçu işleniyor mu?
Türkiye’de 21 yılda 15 bini aşkın arazi, 289 bini aşkın konut ve işyeri yabancılara satıldı
FRANSA İKTİDAR CEPHESİ DERSLERİ HAL VE GİDİŞ: SIFIR

Birleşmiş Milletler’den 48 ülke için korkutan rapor
Daron Acemoğlu: Türk halkını zor günler bekliyor
Türkiye’de yıllık et tüketimi 10 kg dan az
Çin Alman otomobillerini tahtından ediyor.
Acemoğlu: 15 yıl Türkiye için fırsat penceresi bunu harcarsa sonu trajik olur

İçinden hiç tren geçmeyen Dalaman tren garı…
İngiltere'de yeni bir domuz gribi varyantının insandaki ilk vakası tespit edildi.
Gerçek insan değil ama ayda binlerce dolar kazanıyor
ANA(KADIN)LARIN SESİ
Dünya genelinde kanser vakalarında büyük artış

"DUHOK KONUŞUYOR" ekitap
ENTERNASYONAL
REMZİ RAŞA’YI ANMAK İÇİN
GREV HAKKI TARTIŞILIYOR, TANINIYOR
“İŞÇİLER SAHAYA İNMELİ”, BÜLENT ECEVİT’LE SÖYLEŞİ

Senede bir gün
SABİTESİZ GÖRECELİ OLABİLİR Mİ?
Ana gibi yar, Anadolu gibi diyar olmaz
HÜMANİZMANIN KANITLANMASI
YABANCILAŞMA

Türkiye, Avrupa’nın atık deposu mu?
Kuzey Denizi'nde sızıntı korkusu
AKBELEN ORMANI DİRENİYOR
Akbelen Ormanı'ndaki çevre direnişi
WMO aşırı sıcaklarda kalp krizi ve ölüm uyarısında bulundu

Yaşgünün Kutlu Olsun James Webb Uzay Teleskobu
Su ve deterjan olmadan çalışan bir çamaşır makinesi
Akıl okuyabilen robot tasarladılar
Sanal Gerçeklik, Artırılmış Gerçeklik , Metaverse, Sanal Uzay Nedir?
Apple'dan iPhone Uygulamalarına Dev Zam: 1 Dolarlık Uygulama 17 TL Oldu

Şempanzeler rakiplerine karşı savaş stratejileri kullanıyor.
Kazakistan'da 3.400 yıllık erken dönem Türk piramidi bulundu
Avustralya’da Dingolar “Neredeyse İnsan” statüsündeydi.
'Kayıp sekizinci kıta' Zelandiya ilk kez nasıl haritalandırıldı, sonuçları ne olabilir?
İnsanların ataları 'yeryüzünden silinme noktasına gelmiş olabilir'

Dünya cinsiyet eşitliği konusunda ne durumda?
Türkiye Avrupa’da lider, dünyada 14. Sırada
Türkiye'de su krizi araştırması yayımlandı
Suudi Arabistan yüzlerce göçmeni öldürdü
Yalan haberlere neden inanıyoruz?

ABİDİN DİNO PULU
Göbeklitepe'deki son keşifler ne anlama geliyor?
AYKUT YAZGAN’I OKUMAK
Megapik “Yeniden” adlı kitabın yazarı Dr. Meltem Hınçal ile bir söyleşi....
Mektub var, Ragip Duran’dan

HAŞHAŞİLER
Hangisi Yener
VİCDANIN VAR MI?
QUO VADİS
Irkçılığın eli barut ve benzin kokuyor, yüzü ölüm

Amerika’da Ayrımcı Politikalar ve Siyahi Mücadele Tarihi
Dünyanın İlk Destan Kahramanı: Gılgamış
Antik Çağlarda Kendi Memleketlerine Karşı Savaşan Paralı Askerler
Sümer Atasözleri ve Özdeyişler
Museviliği benimsemiş tek Türk devleti : Hazarlar


kose yazarlari En Cok Okunanlar
Son 30 günde en çok okunanlar
En Cok Okunanlar


Basa git